قالب وردپرس

طراحی و نظارت

 

پروژه های انجام شده توسط مهندسین مشاور فرود راه


نام فرودگاه فعالیت انجام شده
فرودگاه امام خمینی
نظارت بر عملیات اجرایی تسطیع کلی
فرودگاه اردبیل طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
طراحی و نظارت بر پروژه متقاطع
مطالعات بهسازی عوامل پرواز
فرودگاه طبس طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه کرمانشاه طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه تبریز طرح توسعه و نظارت بر عملیات اجرایی
فرودگاه پارس آباد مغان طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه زابل طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه سنندج طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
طرح توسعه و نظارت بر عملیات اجرایی
فرودگاه رفسنجان طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه سیرجان طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه جیرفت طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه ماهشهر طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه کیش طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه زنجان طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
طراحی و نظارت بر ابنیه های فرودگاهی
فرودگاه شیراز طراحی طرح توسعه و نظارت بر اجرای اپرون
طرح توسعه و نظارت بر روکش عوامل میدان
طراحی نظارت بر طرح مرکز رادار
فرودگاه مهرآباد طراحی و نظارت احداث ادامه تاکسیوی33
ترمیم و نظارت روکش باند 29 چپ
فرودگاه ابوموسی طراحی میدان پرواز
طراحی و نظارت بر ابنیه فرودگاهی
طراحی و نظارت بر روکش عوامل میدان پرواز
فرودگاه خرم آباد طراحی و نظارت بر عوامل میدان پرواز
فرودگاه جهرم طراحی و احداث عوامل میدان پرواز
فرودگاه اسرافین طراحی و احداث عوامل میدان پرواز
فرودگاه آباده طراحی و احداث عوامل میدان پرواز
فرودگاه گناباد طراحی و احداث عوامل میدان پرواز
فرودگاه بناب طراحی و احداث عوامل میدان پرواز
فرودگاه بوشهر طراحی و نظارت برج مراقبت و تکنیکال بلاک
طراحی و نظارت ساختمان ترمینال میانی
طراحی و نظارت توسعه اپرون بتنی
فرودگاه رامسر طراحی و نظارت روکش عوامل میدان پرواز
طرح توسعه باند پرواز و حفاظت ساحلی
نظارت بر احداث طرح باند جدید
فرودگاه همدان طراحی و نظارت بر بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی
طراحی تکمیلی و نظارت بر بهسازی عوامل پروازی
فرودگاه ایلام طراحی و نظارت بر بهسازی سطوح عوامل میدان پروازی
طراحی و نظارت بر توسعه اپرون و تاکسیوی
فرودگاه اصفهان طراحی روکش عوامل میدان پرواز
فرودگاه مهران طراحی عوامل میدان پرواز
فرودگاه زاهدان طراحی، مطالعات و نظارت اجرایی (به صورت EPC)